تحقیقات اولیه - کالج مدیریت

تحقیقات اولیه

تحقیقات اولیه چیست؟ ، انجام تحقیقات بخش مهمی از توسعه یک استراتژی بازاریابی موثر است. تحقیقات اولیه، تحقیقات مستقیم و دست اول شامل نظرسنجی و مصاحبه است. اگر می خواهید تحقیقات سفارشی برای جمع آوری داده ها برای استراتژی بازاریابی خود انجام دهید، می توانید درباره تحقیقات اولیه بیشتر بدانید. در این مقاله به توضیح چیستی تحقیق اولیه، چرایی …

تحقیقات اولیه ادامه »