پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش ، 21 سوال

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش توسط جانگ (2007) به منظور سنجش تبلیغات دهان به دهان در ورزش طراحی و تدوین شده است و توسط کردلو و الهی در سال 1397 در ایران اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 21 سوال و 6 مولفه قدرت رابطه، دانش فرستنده، ریسک ادراک شده گیرنده، تخصص …

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش ، 21 سوال ادامه »