مصاحبه رفتاری

مصاحبه رفتاری

چگونه برای یک مصاحبه رفتاری آماده شویم؟ ، آیا تا به حال نام مصاحبه رفتاری را شنیده ای؟ اگر قصد مصاحبه شغلی دارید ممکن است درگیر مصاحبه رفتاری شوید. در روش تحقیق هرچند این روش منسوخ شده است ولی هنوز بعضی جاها از روش مصاحبه رفتاری برای ارزیابی متقاضیانشان استفاده می کنند. در این مقاله به چگونگی …

مصاحبه رفتاری ادامه »