همبستگی جعلی

همبستگی جعلی

همبستگی جعلی چیست؟ ، زمانی که دو یا چند متغیر با یکدیگر رابطه علت و معلولی دارند، همبستگی های کاذب می توانند در آمار رخ دهند. با این حال، این نوع همبستگی ها به ندرت یک رابطه علی واقعی دارند، حتی اگر به نظر می رسد. علاوه بر این، همبستگی های کاذب می تواند به شما درک بهتری از …

همبستگی جعلی ادامه »