مهارت های مدیریت بحران رهبران کسب و کار

مهارت های مدیریت بحران رهبران کسب و کار ؛ به زمانی فکر کنید که مهارت های مدیریت بحران ممکن است مفید واقع شوند. مثال: تصور کنید در وسط اقیانوس در یک قایق پارویی هستید. شما به طور تصادفی پاروهای خود را در آب می اندازید. اوه، و یک سوراخ کوچک در قایق شما وجود دارد. …

مهارت های مدیریت بحران رهبران کسب و کار ادامه »