تحقیق توصیفی - کالج مدیریت

تحقیق توصیفی چیست

تحقیق توصیفی چیست؟ : تحقیق توصیفی به روش تحقیقی گفته می شود که ویژگی های جامعه یا پدیده مورد مطالعه را توصیف می کند. این روش شناسی بیشتر بر «چی» موضوع تحقیق متمرکز است تا «چرا» موضوع تحقیق. تحقیق توصیفی چیست؟ روش تحقیق توصیفی عمدتاً بر توصیف ماهیت یک بخش جمعیتی بدون تمرکز بر «چرا» یک …

تحقیق توصیفی چیست ادامه »