انواع مصاحبه

انواع مصاحبه ، 4 نوع آن

انواع مصاحبه در تحقیق و روش ، انواع مصاحبه ها بیشتر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می کنند. مصاحبه به طور کلی یک تکنیک تحقیقات کیفی است که شامل پرسیدن سؤالات باز برای گفتگو با پاسخ دهندگان و جمع آوری داده های استخراج شده در مورد یک موضوع است. مصاحبه کننده در بیشتر موارد …

انواع مصاحبه ، 4 نوع آن ادامه »