درباره تحلیلگر کسب و کار بودن بیاموزید

درباره تحلیلگر کسب و کار بودن بیاموزید ، 4 الزامات

درباره تحلیلگر کسب و کار بودن بیاموزید ، تحلیل گری کسب و کار از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به اجرای هر فرایند و راهنمای کسب و کار در بهبود فرایندها، محصولات، خدمات و نرم‌افزارها کمک می‌نماید. تحلیل‌گران کسب و کار ایفاکننده نقشی چابک بین فن‌آوری اطلاعات و کسب و کار هستند تا به …

درباره تحلیلگر کسب و کار بودن بیاموزید ، 4 الزامات ادامه »