پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش توسط جانگ (2007) به منظور سنجش تبلیغات دهان به دهان در ورزش طراحی و تدوین شده است و توسط کردلو و الهی در سال 1397 در ایران اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه دارای 21 سوال و 6 مولفه قدرت رابطه، دانش فرستنده، ریسک ادراک شده گیرنده، تخصص گیرنده، گروه مرجع و پیگیری اطلاعات می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (اعتمادم به باشگاه از طریق فرستنده اطلاعات به دست آمده است) به سنجش تبلیغات دهان به دهان در ورزش می پردازد.

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش
پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش – کالج مدیریت

Word of Mouth Advertising Questionnaire in Sport

روایی و پایایی پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش

 روایی ابزار جمع آوری داده 

پرسشنامه استاندارد تبلیغات اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390).

پرسشنامه استاندارد تبلیغات ، روایی  پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش
پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش – کالج مدیریت

پایایی ابزار جمع آوری داده 

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390).

پایایی پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش از روش آلفای کرونباخ بالای 70 صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش
پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش – کالج مدیریت

این پرسشنامه استاندارد است و در زمینه تبلیغات دهان به دهان در ورزش است که توسط آقای جانگ (2007) نگارش گردیده است و برای انجام پایان نامه در رشته مدیریت مناسب می باشد. امید است مورد عنایت قرار گیرد.

تعداد سوالات: 21

روایی و پایایی: دارد

قیمت: 3900 تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + پانزده =